Scala kompetanse
11692773_873529422726410_9038063873377007851_n.jpg

Vi vil vi kan!

Samspillsveiledning

Samspillsveiledning


3-sosial.jpg
 
 

 

Vår samspillsveileder/Marte Meo terapeut 

MARTE MEO TERAPEUT/SAMSPILLSVEILEDER

Presentasjon av tiltaket:

VI VIL VI KAN

Behandling/veiledning

Målgruppen vil være vanlige familier, barnehager og skoler som strever med "det umulige barnet". INGEN barn ER umulige. Det er ikke barnets ansvar, men oss voksne som har ansvar for å gjøre noe med situasjonen. Vår Marte Meo terapeut har lang erfaring med å hente det beste ut av et samspill mellom foreldre og barn. Det er mange som strever, og det er mulig å snu en utfordrende hverdag til en god hverdag for både barn og voksen.

Vi vil jobbe for at familiene skal bli best mulig i stand til å gi barnet sitt den omsorgen det trenger. Dette gjør vi ved å tilpasse den hjelpen vi gir familiene, og sammen med foreldre og/eller barnehage-skole forsøke å finne ut av hva barnet trenger slik at det kan få en god, trygg og forutsigbar omsorgssituasjon.

Veiledningen vår består av samtaler, filming og tilbakemeldinger i ulike situasjoner.

«Vi vil og kan» ønsker å skreddersy tiltaket for den enkelte familie.

 Faglig fundament

•        Det fokuseres på barnets behov og relasjonen mellom foreldre og barn for å få til endringsprosesser til beste for barnet.
•        Det benyttes videofilming for å få frem løsningsøyeblikk i samspillet. 
•        Det gis individuelle støttesamtaler for foreldre for å hjelpe dem til å identifisere egne behov.

Slik arbeider vi

Før oppstart avholdes et møte der familien får informasjon om tilbudet og der forventninger avklares.

Vi vil jobbe for at foreldre skal bli best mulig i stand til å gi barnet sitt den omsorgen det trenger og at den aktuelle familie skal få gode måter å samarbeide på.

Veiledningen/behandlingen vår består av samtaler, observasjoner, veiledning og tilbakemeldinger i ulike situasjoner. En løsningsfokusert tilnærming vil kunne gi den enkelte større tro på seg selv og sine muligheter.

I enkelte saker vil det være naturlig å opprette kontakt med skole eller barnehage slik at de kan få tilbakemelding i forhold til tiltakets erfaring av hva barnet profitterer på (i samarbeid med foreldrene).

Observasjoner

I strukturerte og ustrukturerte situasjoner vil vi observere barnet i sitt hjemmemiljø og eventuelt i barnehage/skole. Samtaler og observasjonene danner grunnlaget for den videre vurdering av barnets behov og samspill med foreldrene.

 Metoder som benyttes

•        Videofilming for å fremme foreldrenes refleksjonsevne.
•         Marte Meo (benytter film).
Marte Meo er en løsningsfokusert metode basert på hva som fungerer og hvorfor, fremfor hva som ikke fungerer - med tanke på å øke opplevelsen av mestring for alle parter.
•        COS-P Circle of Security der målsettingen er å styrke omsorgspersonens evne til å oppfatte og tolke barnets signaler og behov, og hvordan egne reaksjoner påvirker barnet. Dette er en Amerikansk modell for arbeid med tilknytningen mellom foreldre og barn.
•        Samtaler Det gis individuelle støttesamtaler for foreldre for å hjelpe dem til å identifisere egne behov
•        Råd og veiledning
•        Samtaler med foreldre og barn sammen
•        Nettverks samtaler/møter.

Hvem er behandleren?

•        Musikkbarnehagelærer
•        Sosionom
•        Godkjent veileder for sosionomer
•        Marte Meo terapeut
•        2-årog nettverksutdanning
•        2-årig spesialist utdanning i sped- og småbarns psykiske helse
•        Cos-Psykoedukativ gruppebehandling.

Behandleren har erfaring fra arbeid i barneverntjeneste og vært avdelingsleder i forhold til ungdomshjem i privat stiftelse, samt arbeidet i 11 år med behandling og utredning av barn-foreldre samspill.